Budstikka i september 2013

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Medlemsmøte tirsdag 24. september 2013

Kl. 19:00 på Sivdamsenteret, Bryne.

Den kanadiske ambassadør David Sproule

forteller om Canada.

Det blir underholdning og sang

ved Klepp mannskor

og Wenche Haugland.

Svein Inge Årrestad er konferansier.

Neste medlemsmøte

Torsdag 24. oktober

Leiv Eiriksson Lodge

___________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Canada

Canada er en føderasjon av 10 provinser og tre territorier. Landet er en selvstyrende forbundsstat som er medlem av Commonwealth. Den utøvende makt ligger formelt hos monarken, dronning Elizabeth 2, som er representert av en generalguvernør. Den reelle makt utøves av forbundsparlamentet i Ottawa med to kammere; et underhus i form av Senatet (105 medlemmer utnevnt av generalguvernøren etter råd fra statsministeren) og et underhus, Representanthuset (295 medlemmer). Siden 2006 har statsminister Stephen Harper fra kanadas konservative parti styrt Canada.

Det meste av den kanadiske befolkningen bor innenfor et 200 kilometer bredt belte nord for grensen til USA, og de fleste bor i den sørøstre del av Canada. De fleste innbyggere er av europeisk opprinnelse; særlig britisk (34 prosent) og fransk (26 prosent), de sistnevnte bor for det meste i provinsen Quebec. Om lag 18 prosent av befolkningen stammer fra andre land, og rundt 1,5 prosent er indianere og inuiter/eskimoer. Landet har ca. 35 millioner innbyggere.

De største byene er Toronto (5,5 millioner), Montreal (3,7 millioner) og Vancouver (1,4 millioner). og de offisielle språkene er engelsk og fransk.

Canada er rikt på naturressurser; jord- og skogbruk, utvinning av mineraler og fiskeri er hovednæringer. Landet hører til verdens største produsenter og eksportører av trevareprodukter, og av nikkel, sink, asbest, pottaske og uran. Det utvinnes også gull, sølv, kobber, kobolt, jernmalm og bly.

Landet er en stor olje- og gassprodusent. Mest oljeproduksjon foregår i Alberta; og det meste eksporteres til USA. Det er oljefelter utenfor atlanterhavskysten.

Kilde: Store norske leksikon.

___________

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven

Juni-August-utgaven

September-utgaven

____________

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8

www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

____________

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon (+47) 916 39 507

E-post: tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for

Sons of Norway Leiv Eiriksson

Org. nr. 992 478 187

_______________________________________________________________________

Norrøne bosetninger på Newfoundland

Vinland

Vinland er et eldre navn på en del av Nord-Amerikas østkyst som Leiv Eiriksson nådde frem til omkring år 1000.

Opplysninger om Vinlandsferdene finnes i spredte kilder, men særlig i de islandske sagaene Eirik Raudes saga og Grø´nlendinga saga i Flateyjarbók.

I den sistnevnte hører vi om Bjarne Herjolfsson som under seilas fra Island til Grønland drev av mot vest og så fremmede kyster.

Senere seilte Leiv Eiriksson fra Grønland for å finne de landene som Bjarne hadde sett. Han kom først til et land med jøkler (Helluland), deretter til et land med skog (Markland) og til sist til en frodig egn som han kalte Vinland. Der bygde han hus og oppholdt seg i ett år før han vendte tilbake til Grønland.

I Eirik Raudes saga får vi en lengre beretning om Torfinn Karlsevne som med 3 skip, 160 mann og endel kvinner drog til Vinland for å bosette seg.

Kilde: Store norske leksikon.

L'Anse aux Meadows på Newfoundland

Det har vært til dels sterk diskusjon om påliteligheten av de norrøne kildene og særlig om Vinlands beliggenhet. Siden sagaene beretter om vindruer og vill hvete, har de fleste forskere hevdet at Vinland måtte omfatte et område der disse vekstene finnes, dvs. sør for 42° n.br.

Den fremste eksponenten for et annet syn – at Vinland ligger lenger nord og at benevnelsen Vinland kommer av det norrøne vin som betyr naturlig eng, er Helge Ingstad (30.12.1899 - 29.03.2001).

I boken "Landet under Leidarstjernen" (1959) anførte han en rekke årsaker til at Vinland måtte søkes nord for de ville vindruers område. Han la særlig vekt på seilingsoppgavene og topografiske beskrivelser i sagaene. I 1960 foretok han en systematisk undersøkelse med fly og båt av vidstrakte kyststrekninger i Nord-Amerika og oppdaget en gruppe overgrodde tufter på L'Anse aux Meadows på nordspissen av Newfoundland.

I årene 1961–68 ledet han til sammen sju ekspedisjoner med internasjonal deltagelse. Under ledelse av hans hustru, arkeologen Anne Stine Ingstad (11.02.1918 - 06.11.1997), ble det avdekket åtte tufter hvorav seks var langhus av norrøn type og to grophus.

Det ble bl.a. funnet en håndteinsnelle av kleberstein, et fragment av en bennål av norrøn type og en ringnål av bronse av norrøn/keltisk type. Det ene grophuset viste seg å ha vært smie. Her ble det funnet amboltstein, jernfragmenter og endel slagg. Disse sporene etter jernvinne er kanskje de sikreste bevis på at her har bodd europeere, for jernfremstilling var ukjent for inuiter og indianere. I tillegg til de arkeologiske funnene gir en serie C-14 dateringer en tidsbestemmelse av bosetningen til ca. 1000.

I fire sommersesonger (1973–76) ble området ved L'Anse aux Meadows ytterligere undersøkt av en internasjonal ekspedisjon. Denne bekreftet og bygde dels videre ut de konklusjoner som ekteparet Ingstad kom frem til – at det her er funnet en norrøn boplass fra tidsrommet ca. 1000. Området for dette enestående funnet er bevart som sentrum i en historisk nasjonalpark.

Foreløpig representerer tuftene på L'Anse aux Meadows de eneste sikre spor etter norrøn bosetning i Nord-Amerika, og det er mye som taler for at den nordlige delen av Newfoundland er identisk med sagaenes Vinland. Det er svært sannsynlig at det har funnet sted flere seilinger til Vinland enn det man kjenner til fra skriftlige kilder. En indikasjon på dette kan være en anmerkning i Islandske Annaler som nevner at et skip i 1347 hadde vært i Markland.

Kilde: Store norske leksikon.

Et annet syn på dette er beskrevet i boken "Vestover før Columbus", 1990, av Kåre Prytz (1926 - 1994), hvor Kåre Prytz mener at vikingene dro mye lenger syd og bosatte seg i tre områder i følge de gamle norrøne sagaer; Helluland, Markland og Vinland.

Helluland, kan være Newfoundland og områder i nord.

Norumbega (uttales Norumvega) på gamle kart, eller områder som er dagens New England i USA, kan ha vært sagaenes Markland. Navnet Norumbega er fremdeles i bruk i New England -området, og dersom en søker på internett får en mange treff på dette.

Vinland kan være sydlige områder i Virginia og North Carolina, og områder nedover mot Florida, merket Wingandekoa på gamle kart, som kan komme av navnet "Vinland det gode".

Se forøvrig artikkel om dette i august-utgaven av Budstikka 2013;

Ref. Hugo Grotius og kolonisering i Nord-Amerika

Helge Ingstad beviste at det har vært norrøne bosteder på Newfoundland. Nyere analyser av sagaene og det arkeologiske og palaeoøkologiske materialet viser imidlertid at ruinene i L'Anse aux Meadows er restene etter en viking-base på veien til og fra Vinland, som derfor må ha ligget lenger sør. Det er blant annet funnet en type valnøtter ved L'Anse aux Meadows som aldri har vokst der, og som i dag har sin nordgrense i New Brunswick. New Brunswick er også nordgrensen for ville druer, noe som kan ha gitt opphav til navnet Vinland.

Ref. L'Anse aux Meadows National Historic Site of Canada

Torkel Bryne

Abraham Ortelius' kart fra 1587 av den nord-amerikanske østkyst

___________________________________________________________________

Frå presidenten

Tarald Oma

Ein fin sommar går mot slutten, det haustar. Det betyr bl. a. at organisasjonlivet vaknar opp etter sommerdvale.

Me får storfint besøk på møte 24 september. Canada sin ambassadør i Norge er gjest på møte den kvelden. Canada kjem som oftast i skuggen av USA, men det var også eit land som mange nordmenn emigrerte til.

Det er spesielt for oss her på Jæren at det var far til ein av våre trufaste medlemar, Harald Skretting, 95 år, som var ein av dei første som setla i staten Alberta. Han heitte Hans Skretting, og fleire av famliien reiste etter kvart til Alberta. Seinare har mange av etterkomarane til Hans vore på Canadatur der Skrettingslekta er stor.

Hå kommune har hatt skulesamarbeid med skular i Canada, og nå arbeidar dei med eit nytt prosjekt. Canada er eit land som liknar meir på det norske, når det gjeld organisering av samfunnet.

Kanskje det er meir å læra i Canada for oss. Me ser fram til å møta ambassadøren på tysdagskvelden. Det er ei anledning alle interesserte bør nytta seg av.

Helsing Tarald

______________________________________________________________________

SoN-Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Medlemsmøte 29. august 2013 på Fredheim, Klepp

Tarald Oma jr. oppna møte,og ønska velkomen til foredragsholder Arne Hove, og til medlemmer og gjester. Det møtte 17 medlemmer og 9 besøkende.

Me sang nasjonalsangane, norges, den amerikanske og den kanadiske.

Tarald orienterte om det me har dreve med til nå i år, også litt om korkvelden på Karlsbu fredag 5/7-13. Og fortalde at det var komme gode tilbakemeldinger fra det amerikanske koret. Dei var godt fornøyde med opplegget.

Så snakka han om neste medlemsmøte, tirsdag den 24/9 – 13, som skal vera på

Sivdammen, Bryne. Då får me besøk av den kanadiske ambassadøren, me får og hjelp av Klepp mannskor med litt sang den kvelden.

Oddvar Lillleaas orienterte litt om økonomien pr. dato og den må seiast å være god Kr. 62887,66 fordelt på Hkonto:kr.50000,- brukskonto kr. 12887,66.

Så var det Arne Hove, som nå er pensjonist som fekk ordet og skulle fortelja om ei svært viljesterk og modig kvinne frå Sandnes. Aaslaug Aasland, født i 1890 og levde til 1962. Ho var statsråd i den første regjeringa Gerhardsen etter krigen, vikakierte en periode som statsminister for Gerhardsen, så ho må ha vore ei skarp dame.

Arne Hove, saman med nokre andre omtala henne i ei historiebok om Sandnes og ho fekk etter kvert en minnestein reist av seg utanfor Rådhuset på Sandnes.

Aaslaug Aasland var datter til forretningsmann Hans Aasland, og kona, som igjen var datter til Ole Nilsen fra Ålgård. D.F.U grunderen.

Aaslaug var i Oslo som 21-åring, gjekk på Kristiania Handelsskole, reiste heim etter det og studerte videre, og blei etter kvert jurist. Ho var en tur i Alta som sorenskriver-fullmektig, men reiste til Oslo og var sterkt engasjert i Norske Kvinders Nationalråd.

Ho blei sjef for kvinnetukthuset i Oslo,var også inspektør for arbeidstilsynet og reiste fritt (pga krigen) rundt om i landet og blei i den anledning brukt som kurér.

Aaslaug Aasland var med og oppna Bakkebø, hjem for psykisk utviklingshemma og fylgte opp det arbeidet sidan. Ho var og en pådriver til å få i gang Det Norske Radiumhospital, der er det avdekka et maleri av henne.

Ho døyde i1962 og er gravlagd i Oslo men urna er på Sandnes Gravlund, der det er ein minnestein. Ho har fått en plass oppkaldt etter seg på Sandnes og minnesteinen av henne blei avduka på 100-års dagen for kvinners stemmerett.

Tarald Oma jr. takka og berømma Hove for alt arbeide som er lagt ned i denne saka. Hove fekk ei bok som takk ("Duale mæ steidn")

Så var det kaffitid, loddsalg med trekning og litt allsang, for så til slutt sangane

Fotlandsfossen og Heim te jæren. Ein god kveld.

Referent

Olaf Ravndal

_____________________________________________________________________

Den amerikanske maler og illustratør Norman Rockwell

Norman Rockwell (født 3. februar 1894 i New York City i USA, død 8. november 1978)

var en kjent amerikansk maler og illustratør.

Norman Rockwell arbeidet i en realistisk, fotobasert malertradisjon med detaljerte, ofte humoristiske hverdagsmotiver fra amerikansk folkeliv.

Han ble særlig kjent for en stor mengde poengterte omslags-illustrasjoner til det populære ukebladet

The Saturday Evening Post mellom 1916 og 1963.

Han ble enormt populær, og høstet stor anerkjennelse også av kunstkjennere, for sine håndverksferdigheter og som samtidsskildrer.

Kilde: Wikipedia

__________________________________________________________________________________________________________________

Bli med Tore Nærland på sykkeltur i 2014!

Jorden rundt på 90 dager -

Bike for Peace Around The World

Første etappe; Manchester - Roma, 15. mars - 7. april 2014

_______________________________________________________

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer. Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Garborgvegen 322, 4340 Bryne

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2013: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)