Basis for viksomhet

Basis eller fundament for virksomheten.

Utvandring og innvandring (migrasjon) i Norge har lange tradisjoner helt tilbake i vikingtiden. Spesielt på 1600 tallet var det stor kontakt med land i Europa som preger språk og kultur i Norge i dag. Allikevel er det ingen hendelse hverken før eller siden som har preget norsk samfunn på godt og vondt som utvandringen til Nord Amerika i tiden fra 1825 og opp til i dag. Halve landets befolkning utvandret til USA i løpet av 150 år. Det har skapt bånd mellom det Norske og det Nord-Amerikanske samfunn på absolutt alle nivåer og områder som vi er nødt til å forholde oss til i dag. Det tilfører oss også verdifull kunnskap i møte med våre nye landsmenn i dag.

Vi må fokusere på både det historiske og også nåtidens kontakter og bånd.

Kontaktnivåer og aktiviteter.

På det personlige plan

Kontakt med familie og slekt, slektsgransking, og gjensidige besøk i begge land. Personlig besøk av slekt i begge land. Laget vårt har mange som har erfaring nettopp med slektsgransking og arrangere slektstreff i både Norge og USA. Flere av våre medlemmer / møtedeltagere har bolig også i USA. Vi tar opp emner som har med slektsgransking og besøk. Leiv Eiriksson Lodge samarbeider med DIS-Rogaland om slektgranskerdagen og mange er medlem i begge organisasjoner. Det enkelte medlem har kontakt med utvekslingsstudenter på "Homstay".

Lokalt plan i by og bygd

Samarbeid med lokale historielag hvor medlemmene våre ofte også er medlem. Oppgaver, artikler og foredrag knyttet til emigrasjonshistorie og kontakt til dagens Amerikanske lokalsamfunn. Utgi og eller oversette slekts og bygdehistorie. Arrangere reiser til USA med vekt på slekts og lokalhistoriske kontakter. Søke nær kontakt med kommunale kulturkontor og lokale aviser.

Kommunalt og fylkesplan

Samarbeid med andre lokallag i Sons of Norway. Samarbeid med fylkeslagene til DIS, Rogaland Historie og ættesogelag, Universitetet i Stavanger, Det Norske Utvandrersenter i Stavanger, Stiftelsen Emigrantskipet Restauration, Utvandrermuseet på Hamar, Nasjonalbiblioteket, lokale biblioteker, arkivverket og mange flere. Arrangere eller delta i samarbeidsprosjekt som seminarer om migrasjonshistorie, slektsgranskerdag og reiser til Amerika. Vi skal være sterkt bevisste på bruk av media til organisasjonens og "sakens" fordel i slike prosjekter. Vi skal søke å rekruttere medlemmer i samarbeidsmiljøer.

Næringslivet og dets organisajoner. Bedrifter, landbruk og handelsflåte

Det er spennende å høre om næringslivets kontakt med utlandet og for oss spesielt kontakt med Nord-Amerika.

Mange av vår organisasjons medlemmer i USA og Canada er nettopp mennesker utvandret i næringssammenheng. Arbeidsutvandring foregår i stor stil i dag også. Det skaper nære relasjoner på alle nivå og mange områder. Oljevirksomhet har nå ført til at det bare i Huston, TX bor 6000 norske statsborgere.

Vi må bli bedre på å skape møteprogrammer og prosjekter på dette området.

Statsmakten og forsvar.

Lagets profil

Vi må være beviste på hvordan vi ønsker at samfunnet rundt oss opplever vår lodge eller som vi kanskje heller skal kalle lokallag.

Vi har mange godt voksne medlemmer, men vi ønsker ikke å bli betraktet som et pensjonistlag.

Aktivitetene i laget skal være attraktive for samfunnsengasjerte unge og eldre.

Møtene våre skal være åpne*) for alle som ønsker å være tilstede. Innmelding i vårt lag kan gjøres av den som ønsker ved å betale med kredittkort på internett eller levere innmeldinsblankett til tillitsvalgte i laget. Deltakere på møtene som stadig kommer tilbake ber vi om å melde seg inn som medlem. Dette er i tråd med betingelsene for tilskudd fra kommune og statlige etater til arbeidet.

*) Tradisjonen fra gammelt av er losjebegrepet som bare tillater medlemmer som deltakere på møtene og at åpne møter hvor ikke medlemmer kan delta, skal være spesielt annonserte møter uten behandling av forretningssaker. Vår erfaring viser at forretningsdelen ofte er informativt også for ikke medlemmer.