Lodgens lokallover

LOKALLOVER FOR LEIV EIRIKSSON LODGE 8-021 SONS OF NORWAY

Artikkel I

Navn og møtested

§1. Navnet på denne lodgen skal være: Leiv Eiriksson Lodge, nr 021, Sons of Norway

Hovedsete: Sandnes og Jæren, Norge, Distrikt 8.

§2. Medlemsmøtene skal avholdes til den tid og det sted som lodgen selv bestemmer.

Spesielle medlemsmøter innkalles i samsvar med Internasjonale lover.

Artikkel II

Medlemskap, kvalifikasjoner, privilegier

§1. For å bli medlem i Sons of Norway må søkeren følge de vedtatte regler i Internasjonale lover.

Søknad om medlemskap i denne lodge trenger ikke være anbefalt av lodgen eller medlemmer i lodgen..

§2. Medlemsmassen består av medlemmer med eller uten forsikring. De kan være Livsvarig, Golden eller Æresmedlemmer i samsvar med Internasjonale lover.

§3. Livsvarig medlemskap gjelder for alle some er 65 år eller elder og har godstående medlem i SON i 30 år eller mer pr. 01.01.1999.

§4 Golden medlemskap erstatter det ovennevnte livsvarig medlemskap etter 01.01.1999.

§5 Alle medlemmer skal inneha de same rettigheter.

§6 Affiliated (tilknyttet) medlemskap : Medlemmer fra enhveer annen lodge kan søke om dette. De betaler kun lokallodgens kontingentandel direkte til kasserer. De har ikke stemmerett, kan ikke bli delegater eller inneha verv i lodgen. De teller ikke med i medlemstallet ved representasjon på kongresser.

Artikkel III

Kontingent

§1 Det skal ikke kreves opptaksgebyr for noen medlemstype i lodgen.

§2 Lodgens contingent skal fastsettes på novembermøtet hvert år. I tillegg kommer Distrikts- og Internasjonal contingent.

§3 Livsvarige medlemmer betaler ingen contingent.

§4 Golden medlemmer betaler 50% av lodgens kontingentandel. De betaler også 50% av Distrikts- og Internasjonal contingent.

Artikkel IV

Suspendering

§1 Et medlem som skylder kontingent for mer enn 120 dager kan ikke velges til noe verv og blir suspendert ihht Internasjonale lover.

§2 Et medlem som betaler den skyldige kontingenten får tilbake sine rettigheter fra den opprinnelige medlemsdato.

Artikkel V

Lodgefonds

§1 Vedtak om å belaste de løpende utgiftene i lodgen trenger bare simpelt flertall for å godkjennes. Bevilgninger fra fonds krever totredjedels flertall.

§2 Lodgen skal opprette minimum ett fond. Hovedfondet skal stå for de løpende utgiftene i fondet.

Artikkel VI

Lovendringer

§1 Lokallovene kan bli avslått eller vedtatt med totredjedels flertall av medlemmene tilstede. Lover og lovendringer skal presenters skriftlig og være lest på et tidligere møte i lodgen.

§2 Lokallovene eller endringer til disse er ikke effective før de er godkjente av Internasjonalt hovedkontor.

§3 Lokallovene til denne lodge er i samsvar med Charter & Constitution I den Internasjonale Lodge i Sons of Norway. (Vedtatt enstemmig 14.10.1999, endret 13.11.2000, og 27.11.2008)